ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Deklaracja dostępności
← Powrót do strony głównej

Deklaracja dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.opsbrodnica.pl)

2021-02-18

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.opsbrodnica.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-15 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Hybiak , kierownik@opsbrodnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 28 42 507. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2, 63 – 112 Brodnica, znajduje się w budynku Urzędu Gminy Brodnica. 1. Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy znajduje się na 1 piętrze budynku. 2. Do budynku prowadzi jedno wejście. 3. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 4. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicami informacyjnymi. 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. 6. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 7. W budynku nie ma windy. 8. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 10. W budynku są oznaczenia o drogach ewakuacji. 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 12. Brak tłumacza języka migowego. 13. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.opsbrodnica.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

2021-03-25

Załączniki:

  1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik pdf 61KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO