ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przemoc domowa i Zespół Interdyscyplinarny
← Powrót do strony głównej

Przemoc domowa i Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r.

2024-01-02

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) przemocy domowej - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 
2) osobie doznającej przemocy domowej - należy przez to rozumieć:
 
a) małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
c) rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
d) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
e) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
f) osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
g) osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
h) małoletniego

- wobec których jest stosowana przemoc domowa;

3) osobie stosującej przemoc domową - należy przez to rozumieć pełnoletniego, który dopuszcza się przemocy domowej wobec osób, o których mowa w pkt 2;

4) świadku przemocy domowj - należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny w Brodnicy

2024-01-02

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych;
7) Żandarmerii Wojskowej;
8) kuratorzy sądowi;
9) prokuratorzy
10) przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
 
W Gminie Brodnica działa Zespół Interdyscyplinarny. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica.
 
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Magdalena Hybiak tel. 61 28-42-507
Zastępca Przewodniczącego - Małgorzata Limańska tel. 61 28-42-506
Ikonka symbolizująca artykuł

"Razem Przeciw Przemocy" - program wsparcia dl osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie

2022-09-02
Ulotka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO