ikona wczytywania strony

RODO

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018-05-25

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Parkowej 2, 63-112 Brodnica zwanym dalej Placówką.

W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Pan Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz w celu realizacji zadań publicznych w związku z udzielanymi świadczeniami przez Placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz dla danych szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt funkcjonującym w placówce. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa (Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Sąd, Policja) oraz podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych (wsparcie informatyczne, firmy obsługujące oprogramowanie, doradztwo prawne).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz w określonych prawnie przypadkach wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z świadczeń i form wsparcia realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych ani nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO