ikona wczytywania strony

Asystent rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

ASYSTENT RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizuje zadania na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z póz. zm.).

Od 1 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy zatrudniony jest asystent rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny lub na podstawie postanowienia sądu. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania.Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych.
Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  •     udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  •     prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
  •     motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  •     prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  •     monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  •     sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
  •     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
  •     współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO