ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska
← Powrót do strony głównej

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-10-17

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-09-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-07-13

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-05-24

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-29

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-29

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. świadczeń (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-01

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent rodziny (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-01

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. świadczeń (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor ds. świadczeń

2023-01-31

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2 63-112 Brodnica


Określenie stanowiska: inspektor ds. świadczeń


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:


Nabór na stanowisko inspektor ds. świadczeń pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie składania aplikacji na wyżej wymienione stanowisko do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi wskazane w ogłoszeniu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny

2023-01-31

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2 63-112 Brodnica


Określenie stanowiska: Asystent Rodziny


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:


Nabór na stanowisko Asystent Rodziny pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż w
wyznaczonym terminie składania aplikacji na wyżej wymienione stanowisko do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi wskazane w ogłoszeniu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-01-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY UL. PARKOWA 2, 63-112 BRODNICA.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. świadczeń (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-01-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny

2023-01-02

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2 63-112 Brodnica


Określenie stanowiska: Asystent Rodziny


Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:


Nabór na stanowisko Asystent Rodziny pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż w
wyznaczonym terminie składania aplikacji na wyżej wymienione stanowisko do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi wskazane w ogłoszeniu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko

2022-12-14

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga praca!! Nabór na stanowisko pracownika socjlanego

2021-08-12

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
ogłasza nabór na stanowisko

  PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

1.Data naboru: 12 sierpnia 2021 r. – 10 września 2021 r.

 

2.Wymiar etatu: 1 etat

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1) kandydat musi spełnić co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a) posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31  grudnia 2013 r.  ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego wyroku skazującego za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) prawo jazdy kategorii B.

 

4. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów związanych z wykonywaniem funkcji pracownika socjalnego,

2) umiejętność obsługi systemu Windows,

3) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego oraz doświadczenie w obsłudze systemu POMOST,

4) dyspozycyjność,

5) łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) wrażliwość na problemy społeczne,

8) myślenie twórcze,

9) kreatywność w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,

10) odporność na sytuacje stresowe,

11) posiadanie samochodu.

 

5. Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,

2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób wymagających wsparcia,

3) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami  w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie skutków ubóstwa,

5) udzielanie szeroko rozumianej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

6) prowadzenie czynności wynikających z  procedury „Niebieskiej Karty”,

7) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i  lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

8) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

9) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych                             w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

10) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie
w uzyskiwaniu pomocy.

 

6. Informacje o warunkach pracy:

1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

3) planowane zatrudnienie: od 1 października 2021 r.,

4) miejsce wykonywania pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy oraz teren Gminy Brodnica.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie),

6) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy pod adresem ul. Parkowa 2, 63 – 112 Brodnica osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do Ośrodka) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” 
w terminie do dnia 10 września 2021 roku do godziny 15 00

9. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie,

2) aplikacje, które wpłyną  po określonym wyżej terminie oraz nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodnicy

 Magdalena Hybiak

 

 

 Brodnica, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2021-05-14

Załączniki:

 1. NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-02-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa o pracę.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 48KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik docx 17KB)
 3. klauzula informacyjna (plik pdf 59KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO