ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

2024-05-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż Powiatowy Urząd Pracy w Śremie organizuje dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy:

bezpłatne szkolenia grupowe i indywidualne

oraz

w ramach bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia


Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

  1. Plakat (plik pdf 143KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia dla dzieci rolników w górach: Biały Dunajec k. Zakopanego

2024-05-17

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje dla dzieci rolników kolonię w ośrodku kolonijnym w Białym Dunajcu k. Zakopanego w terminie od dnia 17 lipca 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. (9 dni)

Całkowity koszt zimowiska to 1800,00 zł z czego 1200,00 zł jest dofinanowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 600,00 zł.

Kolonia w Białym Dunajcu to m. in. wycieczki tatrzańskimi szlakami, zwiedzanie podhalańskich miejscowosci i lokalnych zabytków, prelekcja o górskich tradycjach i historii, aquapark, kolonijne zabawy.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników w wieku od 7 do 16 lat, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z KRUS o podleganiu przez rodzica (opiekuna prawnego) ubezpieczeniu w KRUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi WSTĘPNĄ rekrutację. Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 maja 2024 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

  1. Informacja dla rodziców (plik pdf 256KB)
  2. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik pdf 80KB)
  3. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 279KB)
  4. Oświadczenie rodzica (plik pdf 118KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-05-16

UWAGA!!!

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

informuje, że  w dniu 31 maja 2024 r. (piątek)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

 

 

      Magdalena Hybiak

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Brodnicy

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-04-15

INFORMACJA!!!

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

informuje, że  w dniu 2 maja 2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

 

 

      Magdalena Hybiak

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Brodnicy

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-03-28

INFORMACJA

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

informuje, że  w dniu 29 marca 2024 r.

Ośrodek będzie czynny do godz. 13.00

 

 

Magdalena Hybiak

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Brodnicy

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023

2024-02-27
Logo FE - pomoc żywnościowa RP UE

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Zgodnie z wytycznymi Programu pomoc żywnościowa będzie skierowana do grupy osób najbardziej potrzebujących jakimi są:

− osoby z niepełnosprawnościami,

− osoby bezdomne,

− obywatele państw trzecich   (Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z 24.06.2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, „obywatel państwa trzeciego” oznacza osobę niebędącą obywatelem Unii, w tym bezpaństwowców i osoby o nieokreślonym obywatelstwie)

− osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

− pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11

Zgodnie z ust. 11 wytycznych Programu pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

2 056,40 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i

1 590,00 zł  dla osoby w rodzinie

O skierowanie do Programu mogą ubiegać się parafianie:

Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Iłówcu  oraz

Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy

Skierowanie do Podprogramu 2023 wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy  ul. Parkowa 2 w pokoju nr 13 w godzinach pracy Ośrodka tj.: 

w poniedziałek od godz.  8:00 do godz. 16:00

od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY 2024

2024-01-19

Załączniki:

  1. WNIOSEK (plik doc 145KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów: "Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie"

2024-01-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie”.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Szczegóły w załączniku.

Grafika

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 594KB)
  2. Informacja (plik docx 445KB)
  3. RODO (plik pdf 217KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODTAEK OSŁONOWY 2024

2023-12-29

Kryterium dochodowe

Możesz starać się dodatek osłonowy jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

    1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r

Wysokość dodatku osłonowego

    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

    286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

    429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

    607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas,   gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej. 

Formularz zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ogłoszeniu

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można będzie składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Druk wniosku zostanie udostępniony po ukazaniu się nowego rozporządenia.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

    Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

    Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

    Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są pod nr tel. 612842512 oraz adresem

email: swiadczenia @opsbrodnica.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 10/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2023 r.

2023-12-28

w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Brodnica w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r."

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 10/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. (plik pdf 454KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO